TOI på svenska

Monica Meinander, Gunnel Strandberg och Lena Hahl.
Monica Meinander, Gunnel Strandberg och Lena Hahl.

Finlands Ergoterapeutförbund r.f. grundades för drygt 50 år sedan av fem finlandssvenska ergoterapeuter. Ergoterapeutförbundet, som också kallas för TOI, är det enda fackförbundet i Finland som är sakkunnig i intressebevakningen för ergoterapeuter, ergoterapeutstuderanden samt ergoterapibranschen. Förkortningen TOI kommer från det finskspråkiga namnet Toimintaterapeuttiliitto.

"Tre av våra verksamhetsterapeuter, fr.v. Monica Meinander, Gunnel Strandberg och Lena Hahl. De har fått sin skolning utomlands men hoppet finns att deras blivande yrkessystrar skall utbildas hemma." skrev Hufvudstadsbladet år 1968.

Kärnbudskapet

Vi ergoterapeuter vägleder människor att skapa en meningsfull,

Ergoterapi är personcentrerat. Personen själv har en aktiv roll och vi kan inte övervinna utmaningar utan hens egna motivation, utan att identifera och stärka hens resurser.

Vi följer med på vägen mot en fungerande vardag och ett bättre liv – mot de mål som personen själv har ställt upp.

Ergoterapin styrs inte av samhällets normer eller defnition av en meningsfull vardag. Var och en har rätt till aktivitet och en

välfungerande vardag,

och var och en defnierar själv vad hen upplever som meningsfullt.

– något som alltid innebär mer än bara att klara sig själv.

Att enbart klara sig själv är inte tillräckligt för oss. Vi nns där ett meningsfullt liv börjar och enbart att reda sig slutar. Exklusion och upplevelsen av meningslöshet har ett samhälleligt pris som kan sänkas betydligt med hjälp av ergoterapi.

Medlemskategorier och -avgifter

För att bli egentlig medlem i Ergoterapeutförbundet bör man ha en ergoterapeutexamen. Medlemsavgiften är 1,3 % och den betalar man utöver bruttolönen också från semesterersättningar, naturaförmåner (t.ex. lunchsedlar och telefonförmån) och de förmåner som betalas av arbetslöshetskassan (t.ex. inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning).

Medlemsavgiften för yrkesutövare och företagare är 200 euro per år. Medlemsavgiften innehåller inte utkomstskydd. Yrkesutövare är egentliga medlemmar.

Pensionärsmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.

För att bli studerandemedlem i Ergoterapeutförbundet bör man vara studerande på er ergoterapeututbildning. Studerandemedlemmar är befriade från medlemsavgiften d.v.s. medlemsavgift betalas inte för FPA:s förmåner, såsom för studiestöd eller stipendier. Ifall man jobbar vid sidan av sina studier kan man också välja att betala en årsvgift på 70€. Då ingår också bl.a. försäkringarna och medlemskap i arbestlöshetskassan i medlemsavgiften.

Kom ihåg att uppdatera dina medlemsuppgifter då

  • dina kontaktuppgifter ändras: namn, postadress, e-postadress
  • du byter arbetsplats eller arbetsgivare
  • du utexamineras
  • du går i pension
  • du tar alterneringsledighet
  • du blir arbetslös eller permitterad
  • du flyttar utomlands
  • i samband med familjeledigheter

Uppdatering av medlemsuppgifter sker via eAsiointi (på finska).

För uppbärande av medlemsavgift via arbetsgivaren bör man fylla i en fullmakt.

Medlemskap

Vill du bli medlem? Du kan fylla i anslutningsblanketten här.

Medlemsförmåner

Arbetslöshetskassa

Ergoterapeutförbundet försäkrar alla sina löntagarmedlemmar mot arbetslöshet via Hälsovårdens Arbetslöshetskassa. Medlemsavgiften för arbetslöshetskassan ingår i TOI´s medlemsavgift. Arbetslöshetskassan är ett självständigt samfund vars enda uppgift är att betala ut lagenlig inkomstrelaterad dagpenning åt sina arbetslösa eller permitterade medlemmar, samt ersättning till dem som är på alterneringsledighet.

En ergoterapeut som fungerar som företagare eller yrkesutövare bör själv ansluta sig till en företagarkassa.

Scandinavian Journal of Occupational Therapy

SJOT, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, är en av de mest uppskattade vetenskapliga publikationer inom ergoterapibranschen. Mätt med impact -poäng är SJOT näst bäst i världen. TOI äger SJOT tillsammans med de nordiska ergoterapeutförbunden. 64 % av artiklarna kommer från Skandinavien, och med finns även finländsk forskning. Finländska ergoterapeuter medverkar också i utgivningen av tidskriften.

TOI´s medlemmar kan prenumerera på publikationen med att skicka ett tomt e-postmeddelande till adressen . Meddelandet skall skickas från en adress från vilken det går att identifiera sändarens namn.

Danske Bank

Danske Banks förmåner på bostadslån för medlemmarna i Ergoterapeutförbundet.

Försäkringar

Information om medlemsförsäkringar finns att få på Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turvas sidor. Den skriftliga informationen är för det mesta på finska men försäkringsvillkoren finns att få också på svenska. Turva har också svenkspråkig kundbetjäning.

Material från de nordiska ergoterapeutförbunden

Som svenskspråkig medlem har du fördelen att dra nytta av material som de andra nordiska ergoterapeutförbunden publicerar. TOI har en övernskommelse med FSA, Ergoterapeutene och ETF om att våra medlemmar kan delta på skolningar samt använda material på samma villkor som medlemmarna i var sitt land.

Övrigt material

Nomenklatur för ergoterapi

Kontaktuppgifter

Finlands Ergoterapeutförbund rf
Akava-huset, Järnvägsmannagatan 6
00520 HELSINGFORS

Kristina Holmberg, ordförande
betjäning på svenska
tel. 040 759 5588